Reklamácia

I. Všeobecné ustanovenia

Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok predávajúceho. SPORTICA LIBEREC s. r. o. od Sportica.

Kupujúci je povinný sa oboznámiť s Reklamačným poriadkom a Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) ešte pred objednaním tovaru. Zároveň kupujúci berie na vedomie, že je povinný poskytnúť Sportice potrebnú súčinnosť potrebnú na vybavenie reklamácie, v opačnom prípade sa lehoty adekvátne predlžujú o čas, v ktorom kupujúci neposkytol požadovanú súčinnosť.

Uzatvorením kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru od predávajúceho kupujúci súhlasí s týmto Reklamačným poriadkom.
Reklamačný list

Definície pojmov obsiahnuté v tomto Reklamačnom poriadku majú prednosť pred definíciami vo VOP. Pokiaľ tento Reklamačný poriadok pojem nedefinuje, chápe sa vo význame, v akom je definovaný vo VOP. Pokiaľ nie je definovaný ani tam, chápe sa vo význame, v akom ho používajú právne predpisy.

II. Dĺžka trvania záručnej doby

Zo zákona je spotrebiteľ oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne pri spotrebnom tovare v dobe 24 mesiacov od prevzatia.

Kupujúci spotrebiteľ má nárok na 2ročnú záručnú dobu na nákup tovaru na www.shop.gumbies.cz, avšak kupujúci, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, má nárok iba na 1ročnú záručnú dobu na nákup tovaru na www.shop.gumbies.cz. Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru zákazníkom.

III. Záruka za akosť

Ako doklad o záruke vystavuje Sportica ku každému zakúpenému tovaru doklad o zakúpení (faktúra) so zákonom uvedenými údajmi, ktoré sú potrebné na uplatnenie záruky (najmä názov tovaru, dĺžka záruky, cena, množstvo, sériové číslo).

Na výslovnú žiadosť kupujúceho Sportica poskytne záruku formou záručného listu. Štandardne však, ak to umožňuje povaha veci, vydáva predávajúci namiesto záručného listu kupujúcemu doklad o zakúpení veci obsahujúci uvedené údaje.

Pokiaľ je to s ohľadom na poskytovanú záruku potrebné, Sportica v záručnom liste zrozumiteľným spôsobom vysvetlí obsah poskytovanej záruky, uvedie jej rozsah, podmienky, dobu platnosti a spôsob, akým je možné uplatniť nároky z nej plynúce. V záručnom liste Sportica zároveň uvedie, že poskytnutím záruky nie sú dotknuté práva kupujúceho, ktoré sa ku kúpe veci viažu.

1. Lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia

Lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim, tj dňom uvedenom na doklade o zakúpení či na záručnom liste.

Lehota je v dĺžke 24 mesiacov.

Lehota končí dňom, ktorý sa číselným označením zhoduje s dňom, kedy začala ao príslušný počet mesiacov neskôr.

Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záruka za akosť, zaniknú, ak nebola uplatnená záruka v uvedenej dobe.

2. Akosť pri prevzatí

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že vec pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci vec prevzal,

vec má vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba dojednanie také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej.
vec sa hodí na účel, ktorý na jej použitie predávajúci uvádza alebo na ktorý sa vec tohto druhu obvykle používa.
vec je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti.
vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

IV. Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 53 ods. 8 zákona č.40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „občiansky zákonník“), nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy na dodávku tovaru upraveného podľa prianie kupujúceho, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu, od kúpnej zmluvy na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak spotrebiteľ porušil ich originálny obal, a od kúpnej zmluvy na dodávku novín, periodík a časopisov.
Ak sa nejedná o prípad uvedený v predchádzajúcom článku či o iný prípad, kedy nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 53 ods. 7 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatie tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu preukázateľne doručené do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, a to na adresu prevádzky predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho roman.jirasko@sporticaliberec.cz

1. Práva a povinnosti predajcu

Pokiaľ kupujúci uplatní nárok na vrátenie tovaru (odstúpenie od kúpnej zmluvy) podľa zákona
č. 367/2000 Zb., predajca vráti čiastku zaplatenú zákazníkom za vrátený tovar do 28 dní od doručenia vráteného tovaru na adresu predajcu. Predajca nevracia čiastku za poštovné a balné.

2. Právo odstúpiť od zmluvy

Na základe zákona č. 367/2000 má nakupujúci právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru.
Nakupujúcemu tým vzniká nárok na vrátenie čiastky za tento tovar zaplatený.
Vrátený tovar nesmie byť poškodený alebo inak znehodnotený.
Tovar by mal spotrebiteľ vrátiť úplný, tj vrátane všetkého dodaného príslušenstva, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal.

V. Záručné podmienky

1. Kontrola tovaru pri prevzatí

Kupujúci pri osobnom prevzatí od predávajúceho skontroluje preberaný tovar, jeho úplnosť a nepoškodenosť obalov.

Kupujúci pri prevzatí od prepravcu riadne a starostlivo skontroluje stav zásielky (najmä počet balíkov, neporušenosť firemnej pásky s logom, neporušenosť či poškodenie obalu) podľa prepravného listu.

Kupujúci ďalej v deň prevzatia skontroluje kompletnosť tovaru, najmä že balenie obsahuje všetko, čo obsahovať má.

Všetky nezrovnalosti je potrebné predávajúcemu nahlásiť pri osobnom prevzatí na mieste, pri prevzatí od prepravcu ich vyznačiť v odovzdávacom protokole prepravca alebo kupujúci môže prevzatie zásielky odmietnuť, alebo vždy je možné nahlásiť na e-mail obchod@sporticaliberec.cz, alebo cez kontaktné osoby. Ďalej Sportica v prípade prevzatia od prepravcu odporúča priložiť fotodokumentáciu poškodenia a obalu.

Týmito dojednaniami nie je dotknutá zákonná lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia. Dodatočná reklamácia neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dáva však Sportice možnosť preukázať, že nejde o rozpor s kúpnou zmluvou.

2. Uplatnenie reklamácie

Kupujúci uplatní reklamáciu na adrese predávajúceho:

ŠPORTICA LIBEREC s.r.o.

U Sídliska 229
Liberec - Vesec
46312

Zásielka musí obsahovať: reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva).
Ďalej Sportica odporúča priložiť kópiu dokladu o zakúpení či iným vhodným spôsobom doložiť záruku tovaru, podrobný popis závady a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (najmä spiatočná adresa a tel. číslo). Bez vyššie uvedeného je znemožnená identifikácia pôvodu i závady tovaru.

Reklamačný list

3. Výluky

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté (v prípade, že takáto činnosť nie je činnosťou obvyklou a pritom nie je zakázaná v priloženom návode na použitie):

mechanickým poškodením tovaru,
používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo predajcom alebo výrobcom určené,
neodborným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
tovar, ktorý bol upravovaný zákazníkom (nátery, ohýbanie atď.), ak vznikla vada v dôsledku tejto úpravy,
poškodením prírodnými živlami alebo vyššou mocou,
použitím nesprávneho alebo neoriginálneho spotrebného materiálu, ani na prípadné škody v dôsledku toho vzniknuté, pokiaľ také použitie nie je obvyklé a pritom nebolo vylúčené v priloženom návode na použitie.

4. Odmietnutie prijatia do reklamácie

A. na znečistenie tovaru

Sportica má právo odmietnuť prijatie tovaru do reklamácie v prípadoch, keď reklamovaný tovar a/alebo jeho súčasti sú znečistené alebo nespĺňajú základné predpoklady pre hygienicky bezpečné odovzdanie tovaru na reklamačné konanie.

VI. Vybavenie reklamácie

1. Kupujúci - spotrebiteľ

V súlade s ustanovením § 2 odsek 1, písmeno a) zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov, je spotrebiteľom fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

Ak je kupujúci-spotrebiteľ, predávajúci o reklamácii rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do 5 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná na odborné posúdenie vady.

Reklamáciu vrátane odstránenia vady Sportica vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Lehotu 30 dní je možné po uplatnení reklamácie predĺžiť po dohovore so spotrebiteľom – také predĺženie nesmie byť na dobu neurčitú alebo neprimerane dlhú. Po uplynutí lehoty resp. predĺženej lehoty sa má za to, že vada na veci skutočne existovala a spotrebiteľ má rovnaké práva, ako by išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.

2. Kupujúci - podnikateľ

Ak je kupujúci-podnikateľ, predávajúci sa zaväzuje o reklamácii rozhodnúť v lehote 40 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. O tomto rozhodnutí bude kupujúci podnikateľ informovaný na kontaktný e-mail.

VII. Společná ustanovení

Sportica vydá kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

Po vyřízení reklamace Sportica upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.

Po vyřízení uznané reklamace opravou nebo výměnou se prodlužuje záruka zařízení o dobu trvání reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od dne následujícího po jejím uplatnění do dne, kdy byl kupující o vyřízení informován.

Kupující je povinen zkontrolovat přebírané zboží a jeho soulad s výdejním protokolem reklamace. Kupující dále zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má. K pozdějším námitkám již nebude přihlíženo.

Těmito ujednáními není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. 

Kupující je povinen reklamaci převzít bez zbytečného odkladu do 30 dnů od ode dne kdy byl o jejím vyřízení informován, tato lhůta nemůže uplynout dříve než 60 dnů od podání reklamace.

Pokud si kupující nevyzvedne zboží z vyřízené reklamace do 6 měsíců ode dne, kdy byl o vyřízení informován, vyhrazuje si Sportica právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.

VIII. Závěrečná ustanovení

Práva kupujícího vyplývající ze zákona nejsou tímto Reklamačním řádem dotčena.

Tento Reklamační řád je platný od 1. 5. 2016 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů.
Tento Reklamační řád je k dispozici v sídle a provozovně Sportica.